Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp, torsby.se
Logotyp, Vapensköld
  • Miljö och hälsoskydd

Miljö, hälsa och miljöbalken

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är den lokala tillsynsmyndigheten inom miljöbalkens område. Miljö- och hälsoskydd är två av nämndens tillsynsområden och innefattar nämndens arbete för att nå de mål som den samlade svenska miljölagstiftningen; miljöbalken anger. Detta är dock långt ifrån allt miljöarbete som bedrivs.

Miljöarbete är ett samlande begrepp för allt arbete som utförs för att förbättra vår miljö eller till att minska en negativ påverkan. Det handlar om alltifrån internationella överenskommelser (konventioner) till EU-direktiv, kommunernas miljömålsarbete, myndigheters tillsyn över verksamhetsutövare som t. ex. driver en industri o.s.v till sådant vi alla kan bidra med när vi väljer miljöanpassade varor i affären eller börjar att kompostera vårt hushållsavfall.

Miljöbalken

I första kapitlet första paragrafen i miljöbalken anges Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

De miljömål som riksdagen fastställt skall vara en ledning för bedömningar vad en hållbar utveckling innebär.

Miljömål

Riksdagens miljömål skall enligt riksdagens beslut anpassas till varje region och varje kommun. Ett stort ansvar ligger på kommunerna att anpassa målen till lokala förhållanden och anta lokala miljömål. I många av landets kommuner bedrivs numera ett omfattande miljömålsarbete.

Läs mer om Sveriges miljömål och Torsby kommuns miljömål.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsområden

Avfall och återvinning hör också till miljöbalken och nämndens ansvarsområden medan det näraliggande arbetsområdet livsmedelskontroll styrs av annan lagstiftning - livsmedelslagen.

Läs mer om Avfall och återvinning
Läs mer om Hälsoskydd
Läs mer om Miljöskydd
Läs mer om Livsmedelskontroll

Per-Arne Persson
0560-160 06


Sidan uppdaterades den 10 oktober 2019 av Annelie Lindberg

Gå direkt till »

Kommunal service

Företagare

Se och göra

Om oss

Du är inloggad som: Anonym (Logga ut)